Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus SIA “DG31” rīcībā. SIA “DG31” apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Arhitektūras Metu konkursa “ZUNDA PARKS Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija” organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Arhitektūras Metu konkursa “ZUNDA PARKS Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija” ietvaros.